What we offer?

Home » BLOG » What we offer?


MARKETING

… it’s not just a nicely sounding word to us. We create the content and design of printed, online and F2F face advertising. It is simpl and easy to see and hear about our clients. You can see them everywhere.
 
... to pro nás není jen hezky znějící cizí slovo. Vytváříme obsah a tvář tištěné, online a F2F reklamě. Naši klienti jsou prostě vidět a slyšet. Víte o nich.
 

CORPORATE IDENTITY

Fine feathers make fine birds and the visual style of a company is what talks to their customers. Identities that come from us are always tailor-made and it brings us pure joy.
 
Šaty dělají člověka a vizuální styl firmy je to, co promlouvá k jejim zákazníkům. Šijeme ho na míru a je to pro nás prostě čistá radost. 
 

EVENTS

We are a little sister of our older and more experienced BPR – Bohemia Public Relation agency. BPR forms us a little bit in a different way than the other creative studios. Visual style of event – logos, websites, merchandising, invitations, posters, brochures, expo walls, furniture, videos… before the event, and even after the event… These are our common products.
 
Jsme mladá sestřička naší velké a zkušené agentury BPR. Formuje nás trochu jiným směrem, než ostatní kreativní studia. Vizuální styl akcí - loga, weby, merchandising, pozvánky, plakáty, brožury, expostěny, nábytek, videa... před akcí, během ní i po ní...  To jsou naše společná díla.
 

CREATIVE SPACES

We do not care only how our clients look from the outside. The quality and joy of the work is the reflection of the enviroment where all the ideas get born. Therefore we want to have an inspiring place for the clients, their visitors or even their customers.
 
Staráme se nejen o to, jak naši klienti působí navenek. Kvalita a radost z práce je odrazem prostředí, ve kterém vzniká. Proto chceme, aby prostředí, ve kterém pracují nebo se prezentují, bylo inspirací pro ně, pro jejich návštěvy i zákazníky.